МОЛЯ ДА ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО НАШАТА ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ. ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТАЗИ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА, ВИЕ ПОТВЪРЖДАВАТЕ, ЧЕ ПРИЕМАТЕ НАСТОЯЩИТЕ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ. АКО НЕ ПРИЕМАТЕ НАСТОЯЩИТЕ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ, ТО МОЛЯ ДА НЕ ИЗПОЛЗВАТЕ ТАЗИ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА.

Еснет Ай Ти Сървисис ООД е дружество с ограничена отговорност със седалище в гр. София, България, бул. „Джеймс Баучер” 103, Номер по ДДС: BG204426946. Дружеството е сертифициран дистрибутор на продуктите на компанията Yubico, като ги продава на клиентите си чрез своята платформа за електронна търговия на адрес: https://yubico.snetit.eu, оттук нататък наричана „пазарната платформа”, която принадлежи на „Еснет Ай Ти Сървисис” ООД. Условията за използването ѝ се уреждат от правото на Европейския съюз и от законите за международна търговия. Всеки спор ще бъде решаван в компетентните съдилища в гр. София, България. Ако някоя от настоящите разпоредби бъде обявена за неприложима или прекомерна, то останалите условия за използване на тази интернет страница и условията за поверителност ще останат в пълна сила.

Еснет Ай Ти Сървисис ООД предоставя възможност за закупуване на продуктите на Yubico на интернет страница https://yubico.snetit.eu при спазване на долупосочените правила и условия. „Еснет Ай Ти Сървисис” ООД си запазва правото да променя тези правила, условия и самите услуги според случая и по начина, по който „Еснет Ай Ти Сървисис” ООД прецени за необходим, без изпращането на предизвестие. Достъпът на потребителите, които нарушат настоящите правила и условия, ще бъде анулиран, като също така може да им бъде забранено, за неограничен срок, да използват „пазарната платформа” или които и да е услуги, предоставяни от „Еснет Ай Ти Сървисис” ООД. Потребителите трябва периодично да разглеждат тези правила и условия. Чрез използването на пазарната платформа след момента, в който публикуваме дадени промени в настоящите правила и условия, Вие се съгласявате да приемете тези промени, независимо дали действително сте се запознали с тях или не.

Условия / Определения / Пояснения

Със своята регистрация, потребителят дава правото и предоставя съгласието си на „Еснет Ай Ти Сървисис” ООД да събира, обработва и съхранява личните му данни. Същевременно потребителят има правото да поиска по всяко едно време да бъде информиран от „Еснет Ай Ти Сървисис” ООД за своите данни, да ги променя или изтрие.

Еснет Ай Ти Сървисис ООД не претендира за собственост върху информацията, която можете да публикувате на пазарната платформа и няма никакви задължения по отношение на такава информация. Освен ако не е посочено друго тук, или в
Политиката за поверителност, на Еснет Ай Ти Сървисис ООД , всяка информация, която предоставяте във връзка с тази пазарна платформа, ще се счита за предоставена на неповерителна основа.

Въпреки че „Еснет Ай Ти Сървисис” ООД не извършва рутинно наблюдение на тази информация, ние си запазваме правото да наблюдаваме, ограничаваме достъпа до, редактираме или премахваме всяка информация, която е качена на Интернет страницата.

Клиентският профил е профилът, който се създава за всеки клиент/потребител от автоматизираната система на Еснет Ай Ти Сървисис ООД.

При регистрацията си Потребителят, декларира, че предоставената от него информация е вярна и точна, като той е длъжен да актуализира профила си при промяна или постъпване на нова информация.

Със своята регистрация и използвайки тази пазарна платформа, потребителят приема и предоставя своето съгласие да спазва тези правила и условия и да бъде обвързан с тях, както и с всички промени/изменения на всеки договор за техническа поддръжка и частна политика, които потребителят избере. В случай, че потребителят не е съгласен да спазва настоящите правила и условия, то всяко използване или достъп до тази страница е забранено, като в противен случай потребителят е длъжен да обезщети „Еснет Ай Ти Сървисис” ООД.

Потребителят на „пазарната платформа” е изцяло отговорен за всяка злоупотреба с данните или функционалните възможности, извършени чрез потребителското име и паролата, избрани от него при регистрацията му. По принцип потребителят е длъжен да не пречи на функционирането на Услугите, предоставяни от Еснет Ай Ти Сървисис ООД, както и да не се опитва да получи достъп до тях чрез използването на метод, различен от инструкциите, които той е получил от „Еснет Ай Ти Сървисис” ООД.

По време на регистрацията си потребителят декларира изрично и безусловно, че предоставя правото на Еснет Ай Ти Сървисис ООД да изпраща на имейла, използван за регистрацията на потребителя, всякаква информация за неговия профил.

Еснет Ай Ти Сървисис ООД не носи отговорност за използването на потребителския профил от трети страни, произтекло вследствие на загубата на уникалните пароли на потребителя.

Всяко използване на пазарната платформа от потребителя, автоматично означава безусловното приемане от негова страна на тези правила и условия, както и на условията за поддръжка.

Еснет Ай Ти Сървисис ООД си запазва правото да променя условията за ползване, с изпращане на предварително уведомяване до потребителя. За услугите, осигурявани от „Еснет Ай Ти Сървисис” ООД може да се прилагат и допълнителни правила и условия или изисквания, които ще бъдат предоставени със съответните Услуги и ще бъдат неразделна част от настоящото Споразумение, в случай че потребителят вземе решение да използва тези услуги. След като получи уведомлението, потребителят трябва да посети страницата с условията за ползване на услугите и да ги прочете внимателно. Продължаващото използване на пазарната платформа на „Еснет Ай Ти Сървисис” ООД от страна на потребителя ще се приема за потвърждение за това, че потребителят безусловно приема настоящите правила и условия. В противен случай потребителят е длъжен да спре да използва услугите.

Еснет Ай Ти Сървисис ООД си запазва правото, с цел да подобри услугите си, да добавя или премахва елементи или функции, или да спира или прекратява изцяло дадена Услуга.
Продължаващото използване на пазарната платформа на „Еснет Ай Ти Сървисис” ООД от потребителя, след внасянето на всяка една такава промяна, предполага пълното и безусловно им приемане от страна на потребителя, абсолютният му ангажимент за спазване на всеки срок и задължение, правила, условия, услуги и ценоразпис, по начина, по който те са променени. При наличие на противоречие между тези условия и допълнителните условия, то допълнителните условия ще имат предимство. Промените, свързани със специфични функции на дадена нова услуга, цените или промените, внесени по правни причини, ще влизат в сила незабавно. Ако потребителят не е съгласен с изменените условия за ползване или с услугата или с цените, то той трябва да спре да използва услугата, като в противен случай ще се приема, че той приема безусловно всички гореуказани разпоредби.

Еснет Ай Ти Сървисис ООД си запазва правото, по всяко едно време и без предварително уведомяване на потребителя, да прехвърля правата си по настоящото или по което и да е друго споразумение, по което дружеството е страна, на трета страна без да е необходимо съгласието на потребителя.
Използването на услугите, предоставяни от „Еснет Ай Ти Сървисис” ООД по никакъв начин не предоставя на потребителя правото на собственост върху каквито и да е права върху интелектуалната собственост по отношение на Услугите или на съдържанието, до което той има достъп. Използването на съдържание от Услугите, включващо в себе си такива права, от страна на потребителя е изрично забранено, като също така потребителят няма правото да използва каквито и да е търговски марки или лога, използвани в Услугите на „Еснет Ай Ти Сървисис” ООД и при нарушение на това негово задължение, потребителят трябва да заплати обезщетение на дружеството. Всички търговски марки, марки за услуги и лога, представени на тази Интернет страница („Търговските марки”) са регистрирани и нерегистрирани търговски марки на „Еснет Ай Ти Сървисис” ООД или неговите дъщерни дружества и потребителят няма правото да възпроизвежда, показва или използва по някакъв друг начин която и да е търговска марка без предварителното писмено разрешение, предоставено от „Еснет Ай Ти Сървисис” ООД, като в противен случай потребителят трябва да заплати обезщетение на дружеството.
При необходимост, „Еснет Ай Ти Сървисис” ООД може да извършва планови или спешни дейности по коригиране на проблеми или на дейности по поддръжката, а също така и дистанционно, за отстраняване на неизправности или актуализиране и надграждане на своя софтуер във връзка с предоставянето на услугите си на потребителя, което може да доведе до временно влошаване на услугите и до частичното или пълно прекъсване на достъпа до интернет страницата https://marketplace.snetit.eu. Всяко такова влошаване или прекъсване на достъпа до пазарната платформа по време на такива дейности по поддръжката ще отменя правото на потребителя да изисква възстановяване или връщане на каквито и да е суми, платени от него, като отменя за дадения период и правото му да търси обезщетение.
Цялостната отговорност на „Еснет Ай Ти Сървисис” ООД за всякакви претенции на потребителя съгласно настоящите правила и условия е ограничена единствено до сумата, заплатена от потребителя за използването на тази услуга. Във всички останали случаи „Еснет Ай Ти Сървисис” ООД няма да носи отговорност за щети или загуби на потребителя, които той не е имал благоразумието да предвиди.
Целите тези правила и условия, заедно с всеки договор за техническа поддръжка (пакет за поддръжка), избран от потребителя, както и политиката за поверителност и условията за ползване на услугите по поддръжката, представляват единен правно обвързващ договор между „Еснет Ай Ти Сървисис” ООД и потребителя и представляват цялостното споразумение между него и „Еснет Ай Ти Сървисис” ООД, относно достъпа на потребителя до тази интернет страница и използването ѝ. Поради тази причина потребителят приема безусловно, че всички горепосочени условия и споразумения, както и всякакви изменения, внесени в тях, са обвързващи за всички закупувани услуги от момента на регистрацията на потребителя в интернет страницата https://store.snetit.eu
В случай, че която и да е разпоредба от Условията за използване, от който и да е договор за техническа поддръжка (пакет за поддръжка), политиката за поверителност и условията за използване на услугите по поддръжката, с внесените в тях изменения и във вида, в който те са в сила към даден момент, бъде обявена за невалидна или неприложима, то в такъв случай тази разпоредба ще бъде изтрита или изменена до степента, която е необходима за спазване на приложимото законодателство, като всички други условия по горните документи ще останат в пълна сила и ще продължат да бъдат обвързващи и приложими. В случай, че потребителят наруши някое от условията за използване или условията на който и да е договор за техническа поддръжка (пакет за поддръжка), политиката за поверителност или условията за използване на услугите по поддръжката (поддръжката), с внесените в тях изменения и във вида, в който те са в сила към даден момент, „Еснет Ай Ти Сървисис” ООД си запазва правото да спре предоставянето на услугите за използване от потребителя, без съдебна намеса и без предварителното му уведомяване, както и без потребителят да има правото да търси компенсация за каквито и да е щети, претърпени поради тази причина.
Неупражняването от страна на „Еснет Ай Ти Сървисис” ООД на някое от правата си при нарушаване от потребителя на което и да е споразумение между страните, или забавянето на дружеството в упражняването на някои от правата си по това Споразумение или невъзможността на „Еснет Ай Ти Сървисис” ООД да принуди потребителят да изпълни някои от задълженията си, не означава, че дружеството се отказва от което и да е свое право, произтичащо от споразуменията между страните.
Еснет Ай Ти Сървисис ООД си запазва правото да променя ценоразписа.

Ограничения/Задължения на потребителите

Потребителят е длъжен да използва пазарната платформа единствено в съответствие със законодателството, действащо към даден момент. „Еснет Ай Ти Сървисис” ООД си запазва правото да спре или ограничи достъпа на потребителския профил до „пазарната платформа” в случай, че потребителят не спазва условията или политиките, или в случай, че Еснет Ай Ти Сървисис ООД открие каквато и да е подозрителна дейност или злоупотреба от страна на потребителя. В същото време, „Еснет Ай Ти Сървисис” ООД си запазва правото да търси всякакъв вид обезщетение за щетите, които е претърпяло по тази причина.

Потребителят трябва винаги да пази паролата си на сигурно място и по сигурен начин. В случай на загуби или щети, които могат да възникнат в резултат на загубена парола, „Еснет Ай Ти Сървисис” ООД има правото, автоматично и без съдебно посредничество, да спре работата на профила на този потребител, без да му изплаща никаква компенсация.

Еснет Ай Ти Сървисис ООД си запазва правото да отмени или да спре достъпа до „пазарната платформа” в случаите (1) когато това се изисква по закон, (2) по решение на компетентния съд или (3) когато Еснет Ай Ти Сървисис ООД има основателни причини да смята, че потребителят участва в каквато и да е измама или друга незаконна дейност във връзка с това Споразумение.