МОЛЯ ДА ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО НАШАТА ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ. ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТАЗИ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА, ВИЕ ПОТВЪРЖДАВАТЕ, ЧЕ ПРИЕМАТЕ НАСТОЯЩИТЕ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ. АКО НЕ ПРИЕМАТЕ НАСТОЯЩИТЕ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ, ТО МОЛЯ ДА НЕ ИЗПОЛЗВАТЕ ТАЗИ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА.

ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАПЛАТЕНИ СУМИ / ОТКАЗ ОТ ПОКУПКИ

Еснет Ай Ти Сървисис ООД е дружество с ограничена отговорност със седалище в гр. София, България, бул. „Джеймс Баучер” 103, Номер по ДДС: BG204426946. Дружеството е сертифициран дистрибутор на продуктите на компанията Yubico, като ги продава на клиентите си чрез своята платформа за електронна търговия на адрес: https: //yubico.snetit.eu, която принадлежи на „Еснет Ай Ти Сървисис” ООД. Условията за използване се уреждат от правото на Европейския съюз и законите за международна търговия. Всеки спор ще бъде решаван в компетентните съдилища в гр. София, България. Ако някоя от настоящите разпоредби бъде обявена за неприложима или прекомерна, то останалите условия за използване на тази интернет страница и условията за поверителност ще останат в пълна сила.

Еснет Ай Ти Сървисис ООД предоставя възможност за закупуване на продуктите на Yubico на интернет страница https://yubico.snetit.eu при спазване на долупосочените правила и условия. „Еснет Ай Ти Сървисис” ООД си запазва правото да променя тези правила, условия и самите услуги според случая и по начина, по който „Еснет Ай Ти Сървисис” ООД прецени за необходим, без изпращането на предизвестие. Достъпът на потребителите, които нарушат настоящите правила и условия, ще бъде анулиран, като също така може да им бъде забранено, за неограничен срок, да използват „пазарната платформа” или които и да е услуги, предоставяни от „Еснет Ай Ти Сървисис” ООД. Потребителите трябва периодично да разглеждат тези правила и условия. Чрез използването на пазарната платформа след момента, в който публикуваме дадени промени в настоящите правила и условия, Вие се съгласявате да приемете тези промени, независимо дали действително сте се запознали с тях или не.

Вие можете да поискате Пълно възстановяване на заплатените суми или Отказ от Вашата покупка на продукт/автоматично подновяване на абонамента от Еснет Ай Ти Сървисис ООД по каквато и да е причина по време на периода с право на отказ и възстановяване на заплатените суми, приложим за Вашия тип продукт или услуга, както е посочено по-долу.

Право на отказ и връщане на покупки

В рамките на Европейския съюз Вие имате правото да върнете всички покупки, извършени в нашата пазарна платформа, в рамките на 14 дни от извършването им, с правото за пълно възстановяване на заплатените суми. Вие можете да направите това по всякаква причина – дори ако просто сте променили решението си.

14-дневният срок с право за отказ от покупката не се прилага в случаите на:

  1. продукти, които са изготвени по поръчка или са очевидно персонализирани
  2. продукти, които са разопаковани, счупени или повредени
  3. цифрово онлайн съдържание, което вече сте започнали да изтегляте или стриймвате и сте дали съгласието си за това, че ще загубите правото си на отказ в момента на започване на изтеглянето, стриймването или използването на това съдържание
  4. приемане на стоките лично от нашия Централен офис

Срокът с право на отказ изтича 14 дни след деня, в който сте получили покупката си. Ако този период изтича в неработен ден, то срокът Ви се удължава до първия следващ работен ден.

YUBICO Yubikeys.

Артикулите, закупени директно от пазарната ни платформа marketplace.snetit.eu, отговарят на условията за връщане в срок от 30 дни след получаването им, ако ключовете са функционални и не са повредени. Вашият метод за плащане ще бъде кредитиран с пълната сума за върнатата стока, като от тази сума ще бъдат извадени таксите за възстановяване на заплатените суми и доставката, ако такива такси са приложими. Следните инструкции за връщане на покупки са в сила единствено за продуктите на Yubico, закупени онлайн на интернет страницата: store.snetit.eu. Ако сте закупили продукти на Yubico чрез други онлайн канали, като например от Amazon или от друг дистрибутор на Yubico, то трябва да се свържете директно с Amazon или с дадения дистрибутор за да получите техните инструкции за връщане на закупените артикули.
Такси за връщане на артикули в размер до 9 ключа. Няма такса за връщане на артикули в размер до 9 ключа.

Такси за връщане на артикули в размер на 10+ ключа. За връщане на 10 или повече ключа за сигурност ще се прилага такса за връщане от 10%.

Как да анулирам и да се откажа от покупка

Моля да попълните формуляра на Искането за възстановяване на заплатени суми в 14-дневния срок с право на отказ от покупката

ГАРАНЦИОННА ПОЛИТИКА

Всички продукти, продавани чрез тази пазарна платформа, са обхванати и покрити от гаранцията на производителя, както е посочено по-долу.

Yubico

Yubico гарантира, че Хардуерът ще бъде без дефекти в използваните материали и изработката на продукта за период от една година (1) от датата на доставка до първоначалния купувач, закупил Хардуера от тази пазарна платформа, на която ние, „Еснет Ай Ти Сървисис” ООД сме сертифицирания дистрибутор („Гаранционният период“) (като тази гаранция е „Ограничената гаранция“). Ако възникне дефект в материала или в изработката на Хардуера по време на Гаранционния период и Хардуерът бъде върнат на Yubico в рамките на Гаранционния период, то Yubico, по своя преценка и при спазване на приложимото законодателство:

(a) Ще ремонтира или замени.

Всеки дефектен Хардуер с нов или обновен продукт; или (б) ще възстанови първоначалната покупна цена на Хардуера. Гаранционният период за всеки ремонтиран или подменен Хардуер ще продължи да бъде в сила до края на първоначалния едногодишен Гаранционен период или до 90 дни след датата на доставка на ремонтирания или подменен продукт до потребителя – до по-късната от двете дати. Настоящият Раздел излага единственото задължение на Yubico и Вашето единствено средство за правна защита за което и да е нарушение на тази Ограничена гаранция.

(б) Изключения.

Ограничената гаранция се разпростира единствено до първоначалния купувач на Хардуера и не подлежи на прехвърляне. Тази гаранция НЕ е в сила за Хардуер, който: (a) е променен или модифициран от друга страна, различна от Yubico; (б) не е поддържан по нормален и обичаен начин или се експлоатира извън препоръчаните указания на Yubico; (в) е бил подложен на необичаен физическо или електрическо натоварване, неправилна употреба, небрежност или инцидент; (г) първоначалният му сериен номер е променен или премахнат, освен в резултат на нормално износване; или (д) Yubico е предоставил дадения Хардуер безплатно.

(г) Отказ от гаранция.

С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ОГРАНИЧЕНАТА ГАРАНЦИЯ, ИЗРИЧНО ПОСОЧЕНА В РАЗДЕЛА ПО-ГОРЕ И ДО НАЙ-ПЪЛНАТА СТЕПЕН, РАЗРЕШЕНА ОТ ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, ПРОДУКТИТЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ „В СЪСТОЯНИЕТО, В КОЕТО СА“. YUBICO И НЕЙНИТЕ ДОСТАВЧИЦИ НЕ ПРЕДОСТАВЯТ КАКВИТО И ДА Е ДРУГИ ГАРАНЦИИ И ИЗРИЧНО СЕ ОТКАЗВАТ ОТ ВСЯКАКВИ ДРУГИ ГАРАНЦИИ, ИЗРИЧНИ ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО БЕЗ ТОВА ДА СЕ ОГАНИЧАВА ДО ВСЯКАКВИ КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ ЗА ПАЗАРНА СТОЙНОСТ, ГОДНОСТ ЗА КОНКРЕТНА ЦЕЛ, КАКТО И ОТ ВСЯКАКВИ ГАРАНЦИИ, ВЪЗНИКНАЛИ ВСЛЕДСТВИЕ НА РАБОТА, ИЗПОЛЗВАНЕ ИЛИ ТЪРГОВИЯ С ПРОДУКТА. Yubico не гарантира, че (a) продуктите ще отговарят на Вашите изисквания, (б) използването им ще бъде непрекъснато или без неизправности, (в) продуктите или всяко оборудване, система или мрежа, в които се използват Продуктите, ще бъдат свободни от уязвимост към проникване или атака, или (г) или че всички програмни грешки могат да бъдат открити, за да бъдат коригирани. Вие сте изцяло отговорни за данните, софтуера и другото съдържание, пренасяно във вашето оборудване, система или мрежа, в която се използват Продуктите, както и за архивиране на Вашите данни, софтуер и друго съдържание. Вие се съгласявате, че Вашите покупки не зависят от предоставянето на каквато и да е бъдеща функционалност или характеристики (включително бъдещата наличност на Продукти или всякакви нови версии), както и че не зависят от каквито и да е устни или писмени публични коментари, направени от Yubico относно бъдещата им функционалност или характеристики.